Odpis aktu małżeństwa

odpis aktu małżeństwa

Spis treści

Odpis aktu małżeństwa to dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa. Może być on potrzebny w wielu sytuacjach życiowych, takich jak uzyskiwanie dowodu osobistego, paszportu, załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym, pomocą społeczną, alimentami, adopcją czy zatrudnieniem. Odpis aktu małżeństwa można uzyskać w urzędzie stanu cywilnego, w którym małżeństwo zostało zarejestrowane.

Kluczowe wnioski

 • Odpis aktu małżeństwa to dokument potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego.
 • Może być potrzebny w wielu sytuacjach życiowych, takich jak uzyskiwanie dokumentów tożsamości czy załatwianie spraw urzędowych.
 • Można go uzyskać w urzędzie stanu cywilnego, w którym małżeństwo zostało zarejestrowane.
 • Odpis aktu małżeństwa zawiera podstawowe informacje na temat małżonków i daty zawarcia małżeństwa.
 • Istnieje możliwość uzyskania odpisu aktu małżeństwa online lub osobiście w USC.

Czym jest odpis aktu małżeństwa

Odpis aktu małżeństwa to dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa. Zawiera on informacje takie jak imiona i nazwiska małżonków, datę i miejsce zawarcia małżeństwa. Odpis aktu małżeństwa może być wydawany w formie skróconej lub zupełnej. Odpis skrócony zawiera podstawowe informacje, natomiast odpis zupełny to dokładne powtórzenie treści aktu małżeństwa wraz z późniejszymi zmianami.

Rodzaj odpisu Informacje zawarte
Odpis skrócony Podstawowe informacje o zawarciu małżeństwa
Odpis zupełny Pełna treść aktu małżeństwa wraz ze zmianami

Niezależnie od formy, odpis aktu małżeństwa stanowi urzędowe potwierdzenie zawartego związku małżeńskiego i może być wykorzystywany w różnych sytuacjach życiowych.

Kto może uzyskać odpis aktu małżeństwa

Odpis aktu małżeństwa może uzyskać kilka kategorii osób:

 • Osoba, której akt dotyczy
 • Małżonek osoby, której akt dotyczy
 • Zstępni, wstępni lub rodzeństwo osoby, której akt dotyczy
 • Przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) lub opiekun osoby, której akt dotyczy
 • Osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (np. sąd, prokurator, organizacja społeczna)
 • Instytucja administracji publicznej (np. urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań

Każda z tych grup ma prawo wystąpić o wydanie odpisu aktu małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego, w którym dany akt został zarejestrowany.

Co jest potrzebne do uzyskania odpisu

Aby uzyskać odpis aktu małżeństwa, należy przygotować następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport)
 • potwierdzenie opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana)
 • w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, której akt dotyczy – dokument potwierdzający interes prawny (np. zobowiązanie sądu)
 • w przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo i potwierdzenie opłaty za pełnomocnictwo

Przygotowanie tych dokumentów zapewni sprawne i efektywne uzyskanie odpisu aktu małżeństwa.

Odpis aktu małżeństwa online

Od 2021 roku możesz uzyskać odpis aktu małżeństwa przez internet. Oto, jak to zrobić:

 1. Przejdź na stronę gov.pl i wybierz opcję „Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego”.
 2. Zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem, aby potwierdzić swoją tożsamość.
 3. Wypełnij wniosek, podając wymagane dane i załączając niezbędne dokumenty.
 4. Wybierz sposób odbioru odpisu – na skrzynkę ePUAP, pocztą lub osobiście w USC.
 5. Dokonaj płatności online (22 zł za odpis skrócony, 33 zł za odpis zupełny).
 6. Podpisz wniosek podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Po poprawnym złożeniu wniosku, na Twoją skrzynkę ePUAP zostanie przesłane urzędowe poświadczenie przedłożenia, a sama kopia odpisu aktu małżeństwa.

Odpis aktu małżeństwa w urzędzie

Oprócz możliwości złożenia wniosku online, odpis aktu małżeństwa można również uzyskać osobiście w urzędzie stanu cywilnego (USC). W tym celu należy:

 • udać się do USC, w którym zarejestrowane jest małżeństwo
 • złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa
 • okazać dokument tożsamości
 • uiścić opłatę skarbową (22 zł za odpis skrócony, 33 zł za odpis zupełny), chyba że jest się zwolnionym z tej opłaty
 • odebrać odpis aktu małżeństwa w wybranej formie (papierowej lub elektronicznej)

Odpis aktu małżeństwa

Odpis aktu małżeństwa jest dokumentem potwierdzającym zawarcie związku małżeńskiego. Zawiera on takie informacje, jak imiona i nazwiska małżonków, datę oraz miejsce zawarcia małżeństwa. Może być on potrzebny w różnych sytuacjach życiowych, np. przy ubieganiu się o dowód osobisty, paszport, załatwianiu spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym, pomocą społeczną, alimentami czy zatrudnieniem.

Podstawa prawna

Podstawą prawną dotyczącą odpisu aktu małżeństwa są:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego z 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego
Akt prawny Zakres regulacji
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Określa zasady rejestracji stanu cywilnego, w tym wydawania odpisów aktów małżeństwa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Reguluje wysokość opłat za wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego z 1976 r. Dotyczy wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego

Powyższe akty prawne stanowią kompleksową podstawę regulującą kwestie związane z uzyskiwaniem odpisów aktów małżeństwa w Polsce.

Wniosek

Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa można złożyć na kilka różnych sposobów. Pierwszą opcją jest osobista wizyta w urzędzie stanu cywilnego (USC), w którym dany akt jest przechowywany. Należy wówczas wypełnić odpowiedni formularz i okazać dokument tożsamości.

Kolejną możliwością jest złożenie wniosku drogą elektroniczną przez internet na stronie gov.pl. W tym celu należy zalogować się profilem zaufanym lub e-dowodem, wypełnić formularz, dołączyć wymagane dokumenty oraz dokonać płatności.

Wniosek można również wysłać listownie do właściwego USC. Wówczas należy przygotować pisemny wniosek, kopię dokumentu tożsamości oraz dokonać opłaty, a następnie wysłać je pocztą na wskazany adres urzędu.

FAQ

Czym jest odpis aktu małżeństwa?

Odpis aktu małżeństwa to dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa. Zawiera on informacje takie jak imiona i nazwiska małżonków, datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

Kto może uzyskać odpis aktu małżeństwa?

Odpis aktu małżeństwa może uzyskać: osoba, której akt dotyczy, małżonek osoby, której akt dotyczy, zstępni, wstępni lub rodzeństwo osoby, której akt dotyczy, przedstawiciel ustawowy lub opiekun osoby, której akt dotyczy, a także osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu lub instytucja administracji publicznej.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odpisu aktu małżeństwa?

Aby uzyskać odpis aktu małżeństwa, należy przygotować wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, dokument potwierdzający tożsamość, potwierdzenie opłaty skarbowej, a w niektórych przypadkach także dokument potwierdzający interes prawny lub pełnomocnictwo.

Jak uzyskać odpis aktu małżeństwa przez internet?

Od 2021 roku istnieje możliwość uzyskania odpisu aktu małżeństwa przez internet na stronie gov.pl. Należy się zalogować profilem zaufanym lub e-dowodem, wypełnić wniosek, załączyć dokumenty, wybrać sposób odbioru i dokonać płatności online.

Jak uzyskać odpis aktu małżeństwa w urzędzie?

Odpis aktu małżeństwa można również uzyskać osobiście w urzędzie stanu cywilnego (USC), w którym zarejestrowane jest małżeństwo. Należy złożyć wniosek, okazać dokument tożsamości i uiścić opłatę skarbową.

Jakie informacje zawiera odpis aktu małżeństwa?

Odpis aktu małżeństwa zawiera informacje takie jak imiona i nazwiska małżonków, datę oraz miejsce zawarcia małżeństwa. Może być wydawany w formie skróconej lub zupełnej.

Jaka jest podstawa prawna dotycząca odpisu aktu małżeństwa?

Podstawę prawną dotyczącą odpisu aktu małżeństwa stanowią: Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o opłacie skarbowej oraz Konwencja Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.

W jaki sposób można złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa?

Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa można złożyć osobiście w urzędzie stanu cywilnego, drogą elektroniczną przez internet na stronie gov.pl lub listownie do właściwego USC.

Powiązane artykuły