Starostwo Powiatowe Przemyśl – zarządzanie i usługi dla mieszkańców

starostwo powiatowe Przemyśl

Spis treści

Starostwo Powiatowe w Przemyślu jest organem administracji samorządowej odpowiedzialnym za zarządzanie powiatem przemyskim oraz zapewnienie kompleksowej obsługi mieszkańców. Główne zadania starostwa to organizacja pracy urzędu, nadzór nad jego funkcjonowaniem, przygotowywanie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu, organizacja obsługi interesantów, prowadzenie spraw osobowych pracowników, kontrola dyscypliny pracy, koordynacja szkoleń i doskonalenia zawodowego, prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa sekretariatów starosty i wicestarosty, a także zarządzanie infrastrukturą informatyczną starostwa. Starostwo realizuje także szereg zadań z zakresu administracji ogólnej, m.in. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń, obsługę komisji wyborczej, prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych czy zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Starostwo Powiatowe w Przemyślu mieści się przy Placu Dominikańskim 3 i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Kontakt: tel. +48 16 678 50 00, email: [email protected], strona internetowa: powiat.przemysl.pl.

Najważniejsze wnioski

 • Starostwo Powiatowe w Przemyślu to organ administracji samorządowej odpowiedzialny za zarządzanie powiatem oraz obsługę mieszkańców
 • Główne zadania starostwa to organizacja pracy urzędu, nadzór nad funkcjonowaniem, przygotowywanie uchwał oraz obsługa interesantów
 • Starostwo realizuje także zadania z zakresu administracji ogólnej, m.in. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń
 • Starostwo mieści się przy Placu Dominikańskim 3 i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
 • Kontakt: tel. +48 16 678 50 00, email: [email protected], strona: powiat.przemysl.pl

Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich

Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Przemyślu odpowiada za organizację pracy urzędu oraz nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem. Do kluczowych zadań wydziału należy:

 • Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu dotyczących zmian w regulaminie organizacyjnym i statucie powiatu
 • Organizacja obsługi interesantów i obiegu dokumentów
 • Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników starostwa, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownika Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, wydawanie legitymacji służbowych, prowadzenie stosownych rejestrów
 • Kontrola dyscypliny pracy
 • Koordynacja i nadzór nad szkoleniami oraz doskonaleniem zawodowym pracowników
 • Prowadzenie sekretariatów starosty i wicestarosty
 • Prowadzenie kancelarii ogólnej starostwa i punktu obsługi klienta
 • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną starostwa, w tym stroną BIP, pocztą elektroniczną, systemem czasu pracy i EZD
 • Realizacja zadań administratora bezpieczeństwa informacji
 • Przygotowywanie obrad sesji i komisji Rady Powiatu
 • Przekazywanie oświadczeń majątkowych i danych do GUS
 • Prowadzenie rejestrów umów, upoważnień i pełnomocnictw
 • Ewidencja stowarzyszeń na terenie powiatu
 • Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Opracowywanie planów inwestycyjnych i remontowych starostwa
 • Administrowanie nieruchomościami, zapewnienie ochrony p.poż. i ochrony obiektu
 • Obsługa poligraficzna, archiwum zakładowe, zaopatrzenie w sprzęt biurowy
 • Nadzór nad działalnością Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Przemyślu odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego i efektywnego funkcjonowania całego urzędu, nadzorując kluczowe obszary organizacji pracy, obsługi klientów oraz bezpieczeństwa informacyjnego.

starostwo powiatowe Przemyśl – zadania administracyjne

Starostwo Powiatowe w Przemyślu, jako organ administracji samorządowej, realizuje szerokie spektrum zadań administracyjnych. Kluczowe obszary działalności starostwa obejmują:

 • Organizację pracy urzędu – nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania starostwa, opracowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu dotyczących struktury organizacyjnej i regulaminów wewnętrznych.
 • Obsługę interesantów – zapewnienie kompleksowej obsługi klientów starostwa, rejestracja skarg i wniosków, prowadzenie kancelarii ogólnej.
 • Sprawy osobowe pracowników – prowadzenie akt osobowych, kontrola dyscypliny pracy, koordynacja szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników.
 • Obsługę sekretariatów władz – prowadzenie sekretariatów starosty i wicestarosty, organizacja obrad sesji i komisji Rady Powiatu.

Starostwo zajmuje się również zarządzaniem infrastrukturą informatyczną, zapewniając bezpieczeństwo informacji, obsługą oświadczeń majątkowych i przekazywaniem danych do GUS. Ponadto prowadzi rejestry urzędowe, w tym ewidencję stowarzyszeń, oraz obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Istotnym obszarem działalności starostwa są również inwestycje i remonty, zarządzanie nieruchomościami, ochrona przeciwpożarowa, obsługa poligraficzna, archiwum zakładowe oraz zaopatrzenie w sprzęt biurowy. Starostwo nadzoruje również funkcjonowanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Działania w sytuacjach kryzysowych

W związku z pandemią COVID-19 Starostwo Powiatowe w Przemyślu podjęło szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz prawidłowe funkcjonowanie urzędu. Starostwo dostosowało organizację pracy, wprowadzając możliwość obsługi klientów zdalnie oraz skracając godziny pracy w celu zapewnienia środków ochrony i dezynfekcji przestrzeni.

Przeprowadzono również kompleksową akcję informacyjną na temat obowiązujących obostrzeń, zasad kwarantanny zbiorowej i indywidualnej oraz dostępnych miejsc kwarantanny. Starostwo Powiatowe w Przemyślu zadbało także o odpowiednie wyposażenie magazynu OC, aby móc wspierać działania Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego, a także placówek POZ i szpitali.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Przemyślu aktywnie współpracowali z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, koordynując działania logistyczne i dystrybucyjne niezbędne w czasie pandemii.

Zdrowie publiczne i środowisko

Starostwo Powiatowe w Przemyślu realizuje również szereg zadań z zakresu zdrowia publicznego i ochrony środowiska. Opracowuje programy zdrowotne, prowadzi akcje promocji zdrowia oraz edukację zdrowotną mieszkańców. Monitoruje również stan zdrowia populacji i współpracuje w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym.

Ważnym aspektem jest zapewnienie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz przygotowywanie harmonogramów pracy aptek dla mieszkańców. Starostwo oferuje także nieodpłatną pomoc prawną i zajmuje się ochroną zabytków na terenie powiatu.

Dodatkowo, Starostwo Powiatowe w Przemyślu realizuje zadania z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych i dba o dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wszystkie te działania mają na celu podniesienie jakości życia i zapewnienie bezpiecznego środowiska dla mieszkańców powiatu przemyskiego.

FAQ

What is the Starostwo Powiatowe w Przemyślu?

Starostwo Powiatowe w Przemyślu is a local government administration body responsible for managing the Przemyśl county and providing comprehensive services to the residents. Its main tasks include organizing the work of the office, supervising its operation, preparing resolutions of the County Board and County Council, organizing customer service, conducting personnel matters, controlling work discipline, coordinating training and professional development, running the general registry office, servicing the offices of the Starosta (county head) and Vice-Starosta, as well as managing the IT infrastructure of the office.

What are the key responsibilities of the Organizational and Administrative Department and Civic Affairs of the Starostwo Powiatowe w Przemyślu?

The Organizational and Administrative Department and Civic Affairs is responsible for organizing the work of the office and supervising its proper functioning. Its key tasks include preparing draft resolutions of the County Board and County Council, organizing customer service and document flow, maintaining employee records and personal affairs, issuing employment certificates, managing IT infrastructure, serving the Starosta and Vice-Starosta offices, running the general registry office and the client service point, acting as the Information Security Administrator, and overseeing the Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Employee Benefits Fund).

What are the main areas of activity for the Starostwo Powiatowe w Przemyślu?

The Starostwo Powiatowe w Przemyślu, as a local government administration body, carries out a wide range of administrative tasks. The key areas of activity include: organizing the work of the office and supervising its proper functioning, preparing draft resolutions, organizing customer service, conducting personnel matters, controlling work discipline, coordinating training and professional development, servicing the offices of the Starosta and Vice-Starosta, managing IT infrastructure, acting as the Information Security Administrator, preparing for sessions and commissions of the County Council, transferring property declarations and data to the Central Statistical Office, maintaining registers of contracts, authorizations and powers of attorney, maintaining the register of associations in the county, and managing the Employee Benefits Fund.

What actions did the Starostwo Powiatowe w Przemyślu take during the COVID-19 pandemic?

During the COVID-19 pandemic, the Starostwo Powiatowe w Przemyśl took a number of actions to ensure the safety of the county’s residents and the proper functioning of the office. These included reorganizing office work, providing remote customer service, shortening working hours, implementing protective measures, disinfecting the premises, conducting information campaigns, organizing collective and individual quarantines, equipping the Civil Defense warehouse, supporting the Fire Brigade and ambulance service, supporting primary care and hospitals, cooperating with the County Family Assistance Center and Social Welfare Centers, and ensuring logistics and distribution.

What tasks does the Starostwo Powiatowe w Przemyślu perform in the areas of public health and environmental protection?

The Starostwo Powiatowe w Przemyśl also carries out a number of tasks in the field of public health and environmental protection. These include developing health programs, promoting health, conducting health education, monitoring health status, assisting people with mental disorders, cooperating in the field of infectious disease prevention, preparing pharmacy work schedules, providing free legal aid, protecting monuments, transporting remains, implementing Employee Capital Plans, and ensuring accessibility for people with special needs.

Powiązane artykuły