Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

starostwo powiatowe stalowa wola

Spis treści

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli to urząd i siedziba starosty oraz władz powiatu. Jest jednostką pomocniczą, do której zadań należy wykonywanie poleceń zarządu powiatu i przewodniczącego zarządu oraz uchwał rady powiatu. Podobnie jak urzędy miasta, starostwa powiatowe składają się z wydziałów zajmujących się konkretnymi zagadnieniami, takimi jak wydziały komunikacji, wydziały geodezji i architektury, wydziały budownictwa oraz wydziały spraw obywatelskich. Podstawowym aktem prawnym, regulującym zakres działania i zadania powiatu, jest ustawa o samorządzie powiatowym. Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli realizuje różnorodne zadania, takie jak zarządzanie powiatem, obsługa mieszkańców i spraw obywatelskich, geodezja i architektura, komunikacja i transport, a także aktualności i wydarzenia.

Kluczowe Informacje:

  • Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli to urząd i siedziba starosty oraz władz powiatu
  • Realizuje zadania z zakresu m.in. komunikacji, geodezji i architektury, budownictwa oraz spraw obywatelskich
  • Podstawę prawną działania stanowi ustawa o samorządzie powiatowym
  • Zajmuje się zarządzaniem powiatem, obsługą mieszkańców i spraw obywatelskich
  • Prowadzi działania związane z geodezyją i architekturą oraz komunikacją i transportem
  • Informuje o bieżących aktualności i wydarzeniach na terenie powiatu
  • Współpracuje z radą powiatu i zarządem powiatu

Starostwo powiatowe stalowa wola – Opis i Działania

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli składa się z kilku jednostek organizacyjnych, które realizują różnorodne zadania. Wśród nich znajdują się m.in. Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Budownictwa i Architektury. Pracownicy starostwa prowadzą ewidencję ludności, rejestrują pojazdy, wydają prawa jazdy, pozwolenia budowlane oraz zajmują się ochroną gruntów rolnych i klasyfikacją gruntów.

Ponadto starostwo świadczy usługi geodezyjne, prowadzi gospodarkę nieruchomościami, a także zajmuje się sprawami bezpieczeństwa i ochrony danych. Urząd oferuje możliwość internetowej rezerwacji wizyt, co usprawnia proces załatwiania spraw.

Wydział Zakres Działań
Komunikacji i Transportu Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy, nadzór nad infrastrukturą drogową
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Ewidencja gruntów i budynków, usługi geodezyjne, gospodarka nieruchomościami
Spraw Obywatelskich Ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja aktów stanu cywilnego, pomoc społeczna
Budownictwa i Architektury Wydawanie pozwoleń na budowę, nadzór nad procesem inwestycyjnym, ochrona gruntów rolnych

Komunikacja i Transport

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sprawnej komunikacji i dostępności infrastruktury drogowej na terenie powiatu. Jego pracownicy zajmują się rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy oraz nadzorem nad siecią dróg powiatowych.

W ramach swoich kompetencji, pracownicy wydziału rejestrują i wycofują z ruchu pojazdy, wydają dowody rejestracyjne oraz tablice rejestracyjne. Ponadto, wydają i wymieniają prawa jazdy, a także prowadzą ewidencję kierowców. Dzięki temu mieszkańcy powiatu mogą skutecznie załatwić wszelkie formalności związane z komunikacją.

Jednym z kluczowych obszarów działalności wydziału jest również zarządzanie drogami powiatowymi. Pracownicy starostwa planują i realizują inwestycje drogowe, przeprowadzają bieżące remonty oraz dbają o utrzymanie dróg na wysokim poziomie. Zapewnia to bezpieczne i komfortowe warunki podróżowania dla mieszkańców oraz osób odwiedzających powiat stalowowolski.

Obsługa Mieszkańców i Spraw Obywatelskich

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli zapewnia kompleksową obsługę mieszkańców w zakresie spraw obywatelskich. Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz współpracą z ośrodkami pomocy społecznej. Pracownicy urzędu rejestrują akty urodzenia, małżeństwa i zgonu, a także wydają zaświadczenia z zakresu stanu cywilnego. Ponadto, obsługują wnioski o wydanie lub wymianę dowodów osobistych.

Wydział pomocy społecznej udziela wsparcia mieszkańcom w trudnej sytuacji życiowej, zapewniając im różnorodne formy pomocy, takie jak zasiłki, usługi opiekuńcze czy ośrodki wsparcia.

Geodezja i Architektura

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli odgrywa kluczową rolę w zakresie geodezji i architektury na terenie powiatu. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami prowadzi ewidencję gruntów i budynków, a także świadczy usługi geodezyjne, takie jak pomiary, wytyczenia działek czy mapy.

Ponadto, Wydział Budownictwa i Architektury zajmuje się wydawaniem pozwoleń na budowę oraz nadzorem nad procesem inwestycyjnym. Urząd sprawuje również kontrolę nad ochroną gruntów rolnych, prowadząc klasyfikację gruntów i wydając decyzje w tym zakresie.

Zarządzanie Powiatem

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli jest jednostką organizacyjną, która wspomaga działalność władz samorządu powiatowego. Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest Rada Powiatu, natomiast organem wykonawczym jest Zarząd Powiatu na czele ze Starostą. Rada Powiatu podejmuje uchwały, ustala budżet oraz nadzoruje działalność Zarządu. Z kolei Zarząd Powiatu, kierowany przez Starostę, realizuje zadania powiatu, przygotowuje projekty uchwał oraz gospodaruje mieniem powiatu. Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli odpowiada za przygotowanie i realizację budżetu, a także zarządzanie finansami powiatu.

Aktualności i Wydarzenia

Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli to źródło aktualnych informacji, komunikatów i ogłoszeń dotyczących działalności urzędu oraz wydarzeń organizowanych na terenie powiatu. W kalendarzu wydarzeń dostępne są szczegóły na temat sesji Rady Powiatu, posiedzeń komisji, a także różnych uroczystości, imprez kulturalnych i sportowych.

Ponadto, Starostwo Powiatowe relacjonuje ważne wydarzenia, takie jak obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP, Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnościami czy pierwsze posiedzenie nowej Rady Powiatu Stalowowolskiego. Dzięki regularnym aktualizacjom, mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić działalność urzędu i wydarzenia organizowane w powiecie.

Współpraca i Promocja

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli aktywnie współpracuje z jednostkami organizacyjnymi powiatu, takimi jak szkoły, ośrodki pomocy społecznej, placówki kultury czy służby mundurowe. Urząd wspiera również działalność organizacji pozarządowych, udzielając im dotacji i współorganizując różne inicjatywy.

Starostwo prowadzi także działania promocyjne, prezentując atrybuty powiatu stalowowolskiego, jego atrakcje turystyczne, infrastrukturę, ofertę edukacyjną oraz inwestycje. Celem tych działań jest budowanie pozytywnego wizerunku powiatu i zachęcanie do korzystania z jego usług oraz udziału w wydarzeniach.

Wniosek

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli znajduje się przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli (37-450). Urząd można kontaktować się pod numerem telefonu 15 643 37 09 lub faksem 15 643 36 02. Adres e-mail do korespondencji to [email protected].

W Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli można załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy, uzyskiwaniem pozwoleń budowlanych, a także kwestie z zakresu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych i klasyfikacji gruntów. Ponadto, urząd prowadzi działania promocyjne dotyczące oferty kulturalnej, sportowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli jest przygotowane na wsparcie mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, dysponując kompetentnym zespołem specjalistów, w tym inspektorem ochrony danych, którzy służą fachową pomocą.

FAQ

Czym jest Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli?

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli to urząd i siedziba starosty oraz władz powiatu. Jest jednostką pomocniczą, do której zadań należy wykonywanie poleceń zarządu powiatu i przewodniczącego zarządu oraz uchwał rady powiatu.

Z jakich wydziałów składa się Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli?

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli składa się z kilku wydziałów i komórek organizacyjnych, takich jak Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Budownictwa i Architektury.

Jakie zadania realizuje Wydział Komunikacji i Transportu?

Wydział Komunikacji i Transportu zajmuje się rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy oraz nadzorem nad infrastrukturą drogową na terenie powiatu.

Jakie usługi oferuje Wydział Spraw Obywatelskich?

Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz współpracą z ośrodkami pomocy społecznej.

Jakie kompetencje ma Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami?

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami prowadzi ewidencję gruntów i budynków, świadczy usługi geodezyjne oraz sprawuje kontrolę nad ochroną gruntów rolnych.

Jaka jest struktura władz powiatu?

Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest Rada Powiatu, natomiast organem wykonawczym jest Zarząd Powiatu na czele ze Starostą.

Gdzie znajduje się Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli i jak można się z nim skontaktować?

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli znajduje się przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli (37-450). Urząd można kontaktować się pod numerem telefonu 15 643 37 09, faksem 15 643 36 02 lub adresem e-mail [email protected].

Powiązane artykuły